Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze website (www.acacius.eu) van: Acacius, Biessumerwaard 2, 9931 ED Delfzijl, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer 69676852.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze website

Hoewel Acacius tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Acacius expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Acacius beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Acacius garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Acacius hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Acacius de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Acacius aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Acacius niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Acacius, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acacius of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acacius is het niet toegestaan links naar sites van Acacius aan te bieden.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Acacius zendt, is niet gegarandeerd. Acacius raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Acacius te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Acacius te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Acacius en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Acacius op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Acacius of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Acacius.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Acacius behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Acacius