FAQ items aan het laden...

Wanneer hulp benodigd is

Soms zijn veranderingen nodig in de bedrijfsvoering waarbij u, naast advies, ook hulp nodig heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Acacius Interim Management kan u daarbij ondersteunen, zowel vanuit de adviserende als in de ondersteunende rol.

 

De diensten die vanuit Acacius Interim Management kunnen worden aangeboden:

 • Optimaliseren c.q herstructureren van de bedrijfsprocessen
 • Verbetermanagement
 • Verandermanagement
 • Organisatieontwikkeling
 • Projectmanagement.

Kleinere organisaties kunnen geconfronteerd worden met uitval van leidinggevenden of medewerkers
op sleutelposities binnen de onderneming. Wat doe je dan?

Acacius Interim Management kan u ondersteunen bij kortstondige invulling van functies zoals:

 • (Hoofd-)Administrateur
 • Controller.

Werkwijze Acacius Interim Management

Acacius Interim Management maakt vooraf duidelijke schriftelijke afspraken over de uit te voeren opdracht.
In overleg met u en aan de hand van een inventarisatie wordt de gewenste dienstverlening in kaart gebracht.

Soms zijn veranderingen nodig in de bedrijfsvoering waarbij u, naast advies, ook hulp nodig heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Acacius Interim Management kan u daarbij ondersteunen, zowel vanuit de adviserende als in de ondersteunende rol.

Bij de inventarisatie worden onder andere de volgende punten besproken:

 • Probleemstelling en analyse
 • De gewenste dienstverlening aan de hand van de probleemstelling
 • De mogelijkheden voor een plan van aanpak.

Aan de hand van de inventarisatie wordt een opdrachtbevestiging opgesteld waarin de volgende onderdelen worden benoemd:

 • Uitkomsten van de inventarisatie
 • Beschrijving van de opdracht
 • Tijdpad uitvoering opdracht
 • Afstemming over de voortgang van de opdracht en de rapportagemomenten.

Na acceptatie van de opdrachtbevestiging vindt uitvoering van de opdracht plaats:

 • Inhoudelijke uitwerking van de opdracht ter voorbereiding op de uitvoering en/of implementatie
 • Uitvoering van de opdracht en/of implementatie
 • Evaluatie van de uitgevoerde opdracht.

Wenst u advies en ondersteuning door Acacius Interim Management?